Podmínky      Zaměření       Cíle a metody       Zásady      Programy rozvoje       Z historie
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE
 
FOTOGALERIE

  

MATEŘSKÁ ŠKOLA SUŠICE

tel: 581 791 032

 

Mateřská škola je umístěna uprostřed vesnice, je to velká, velmi pěkně opravená a udržovaná budova. Kromě mateřské školy zde sídlí též obecní úřad, školní jídelna, tělocvična a je zde též jeden soukromý byt. Budova je dostatečně prostorná a světlá.

Dětský nábytek je nový, ostatní nábytek je starší. Hračky každoročně podle potřeby vyřazujeme a dokupujeme nové. Hračky jsou umístěny na poličkách nebo ve skříních, odkud si je děti mohou samostatně brát. Své práce si děti vystavují na nástěnkách ze sítí zavěšených na zdech nebo v prostoru.

Na mateřskou školu navazuje zahrada s pískovištěm a průlezkami. Prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy.


Personální podmínky

Výchovu a vzdělávání předškolních dětí zajišťují v mateřské škole dvě pedagogické pracovnice s úplným odborným středním vzděláním. Dále pracovní tým doplňuje paní školnice, zároveň vedoucí školní jídelny a paní kuchařka. Všichni se snažíme vytvořit dětem podnětné, kulturní , estetické a klidné prostředí pro jejich harmonický rozvoj.

Ekonomické podmínky

Zřizovatelem Mateřské školy v Sušicích je Obecní úřad Sušice, ten se také spolupodílí na finančním zajištění mateřské školy. Část finančních prostředků plyne ze státního rozpočtu, ale veškeré náklady na provoz a údržbu budovy jsou vyčleněny z rozpočtu obce. Obec též přispívá určitou částí na platy zaměstnanců, přispívá na hračky a materiální vybavení mateřské školy.

Bezpečnostní podmínky

Bezpečnost a ochrana zdraví je nedílnou součástí každé pracovní činnosti. Všichni zaměstnanci mateřské školy jsou pravidelně seznamováni a proškolováni z bezpečnostních předpisů a předpisů požární ochrany. Snažíme se o vytváření bezpečných a zdravotně nezávadných podmínek pro práci zaměstnanců. Rizika se snažíme vyhledávat a podle možností odstraňovat nebo omezit jejich působení tak, aby ohrožení zaměstnanců bylo minimalizováno. Co tři roky jsou zaměstnanci povinni navštívit lékaře, který provádí preventivní péči a doložit tímto svoji zdravotní způsobilost k vykonávání povolání. Každý zaměstnanec má nárok jedenkrát ročně na osobní ochranné pracovní prostředky. Ve veškerých prostorách budovy mateřské škola a školní jídelny je zakázáno kouření.

Spolupráce s rodiči

Učitelky informují rodiče o prospívání jejich dětí a pokrocích v učení. Rodiče se mohou podílet na dění v mateřské škole a účastnit se společných akcí pořádaných školou. Pedagogové chrání soukromí rodiny, zachovávají patřičnou mlčenlivost a navzájem jednají ohleduplně a taktně. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě.

Nahoru
 

Zaměření Mateřské školy

Naše mateřská škola je umístěna vesnici, v krásném prostředí. Jsme obklopeni přírodou, nedaleko MŠ je les, rybník, louky a zahrady. Z tohoto vyplývá, že naší preferencí a dominantou je příroda, co nejbližší seznamování se s ní, její ochrana a respektování jejich zákonů.

Jelikož dnešní svět je plný techniky, průmyslu a spěchu, málokdo se dokáže pozastavit nad krásami, které nás obklopují, maličkostmi, které máme denně na dosah ruky , ale bereme je jako samozřejmost. Zdaleka to však samozřejmost není a pokud nebudou vyrůstat lidé, kteří si budou přírody vážit, chránit ji a snažit se s ní žít v souladu, nebude časem možná už co obdivovat a nad čím se pozastavovat. Měli bychom být vděční za každý kousek zeleně, za krásné místo, které v přírodě najdeme. Snažit se, aby se děti dovedly na chvíli zastavit a žasnout nad malými i velkými zázraky přírody. Ekologickou výchovu jsme rozdělili do určitých témat a okruhů, kterými se v průběhu roku zabýváme:

Seznamování se s přírodou - vycházky do přírody pozorování přírody
- roční období
- volně žijící zvířata, domácí a hospodářská zvířata
- ptáci, hmyz, ryby
- voda v přírodě, počasí , přírodní jevy
- sbírání přírodnin a práce s nimi
- kámen, voda, písek - jejich vlastnosti
- odpady
- pozorování pod mikroskopem
 
Ochrana přírody - krmení ptáčků a zvěře, spolupráce s MS v Sušicích
- neničit květiny, stromy a keře kolem nás
- zalévání a péče o kytky, sázení vlastních rostlinek
- neodhazovat odpadky mimo popelnice a koše
- neplýtvat vodou a energiemi

Z dětí, které si dokáží přírody vážit a chránit ji, vyrůstají lidé chápavější, vnímavější a citlivější pro své okolí.

Nahoru
 

Hlavní cíle a metody vzdělávání

Hlavním cílem mateřské školy je přiblížit se rodinnému prostředí, připravovat děti na vstup do základní školy a do života. Rozvíjet a podporovat v dětech samostatnost, rozhodnost, kamarádské vztahy, zvládnout sebeobslužné činnosti, vést děti k utváření zdravého sebevědomí, odvaze, dokázat se vyrovnat s nečekanými situacemi, naučit se vážit si sebe i druhých, a podle toho se k nim umět chovat, tedy zabezpečovat všestranný harmonický rozvoj dítěte od raného věku do nástupu do ZŠ. Všestranný harmonický rozvoj dětí zahrnuje jak oblast tělesnou, rozumovou, citovou, mravní, pracovní a estetickou. Abychom mohli splnit tyto cíle, snažíme se dětem vytvořit správné podmínky rozvoje. Vytvoření estetického a podnětného prostředí, děti mají dostatkem času pro hru, dostatkem pohybu, správný denní režim a zdravou výživou.

V průběhu dne je dominantním prvkem hra, která prostupuje celým režimem dne v MŠ. Dítě se hrou učí, rozvíjí, realizuje a nenásilnou formou získává nové informace a rozhled. Velký důraz klademe také na motivaci, vzbuzení zájmu dětí o různé činnosti, kladné hodnocení dítěte, pochvalu, rovnocenný partnerský a kamarádský vztah mezi učitelkou a dětmi, vztah založený na důvěře. Dítě by se mělo do MŠ těšit a cítit se zde jako doma v rodinném prostředí. Pokud chce učitelka na dítě kladně výchovně působit, rozvíjet jej a podílet se na utváření jeho osobnosti, musí v první řadě získat jeho důvěru a náklonnost. Dítě je chápáno jako individualita a osobnost.

Při získávání nových znalostí a informací by se mělo co nejvíce uplatňovat vlastní pozorování, přímý citový zážitek, manipulace s věcmi, pokusy a praktické procvičování. Dítě musí mít prostor pro vyjádření vlastních názorů, zkušeností a pocitů . Nenásilnou formou se snažit dítě zapojit do veškerých činností a aktivit, ne jej však nutit. Využít rozhovoru, hry, pozorování, vysvětlování, prohlížení a hlavně vlastního příkladu.

Aby naše výchovné působení na děti bylo co nejlepší a nejkvalitnější, je důležitá promyšlená příprava, plánování a tvořivá spolupráce mezi pedagogickými pracovnicemi. Během celého roku shrnujeme nové nápady, návrhy, které následně zařadíme do ročního plánu školy.

Všichni zaměstnanci školy se snaží navzájem spolupracovat, být tolerantní a vycházet si vstříc a tím přispět ke klidné a pohodové atmosféře v mateřské škole.

Nahoru
 

Zásady Mateřské školy

Klidný přechod z rodinného prostředí do mateřské školy
 1. možnost zvykání si v MŠ , pobyt v MŠ s rodiči
 2. uspokojování potřeb dítěte (nechat možnost výběru her, nenutit do společných činností)
 3. novým dětem věnovat větší pozornost, pomoci jim začlenit se do kolektivu, rozvíjet kamarádské vztahy mezi dětmi
 4. po dohodě možný příchod do MŠ kdykoli během dne
 5. mateřskou školu navštěvují děti od dvou do šesti roků
Hra jako dominantní prvek
 1. umět pochopit hru dítěte
 2. vytváření nových hracích koutků
 3. dbát na bezpečné prostředí
 4. dostatek vhodných hraček
 5. postupná výměna znehodnocených hraček za nové
 6. hry v koutcích, ve skupinkách
 7. zajistit dostatek času a prostoru pro hru
Sociální vztahy
 1. prohlubování kamarádských vztahů mezi dětmi
 2. pomoc jeden druhému (starší mladším, chlapci děvčatům)
 3. vytváření důvěry mezi dospělými a dětmi
 4. být spravedliví
 5. klidný přístup, vytvářet pohodovou atmosféru
 6. hodnocení chování dětí,odbourávat agresivitu a žalování
Podporovat sebedůvěru dětí
 1. respektovat vlastní názor a vést děti k tomu, aby jej dokázaly zdůvodnit
 2. nechat děti samostatně se rozhodovat při různých situacích
 3. povzbuzovat méně sebevědomé děti, zapojovat je do vedoucích úloh, vyjádřit jim důvěru, pochválit je
Rozvoj estetického cítění
 1. snažit se o vylepšení a změnu prostředí - dle možností
 2. výzdoba oken a prostor mateřské školy
 3. vést děti k pořádku a útulnosti ve třídě (každá hračka má své místo)
Podpora zdraví a sebeobslužné činnosti
 1. vést děti k samostatnosti při sebeobsluze
 2. vytváření hygienických návyků
 3. vážit si svého zdraví i zdraví druhých
 4. vychovávat děti v duchu zdravého životního stylu
 5. chránit si své zdraví, je nejdůležitější a nenahraditelné, prevence nemoci a úrazu
Zdravá výživa
 1. spolupráce se školní jídelnou, využívání receptur Zdravá výživa v MŠ
 2. pestrý jídelníček
 3. dodržování pitného režimu
 4. časové rozložení příjmu denních jídel
 5. dbát na správné návyky při stolování
Dostatek pohybu
 1. využívání školní zahrady
 2. vycházky do přírody
 3. podporovat hry v prostoru, závodivé hry, štafetové hry
 4. využívat cvičebního nářadí a náčiní
Výchova a učení
 1. přiměřenost, experiment, vlastní prožitek formou hry
 2. poznávat děti, jejich individuální zvláštnosti
 3. respektovat je , být spravedlivý, citlivě řešit problémy
 4. navozovat u dětí co nejvíce kladných prožitků
 5. vytvářet dětem prostor, čas,podmínky a prostředky pro spontánní hru
 6. vycházet z přirozených potřeb dítěte
 7. dbát na přiměřenou zátěž
Potřeby dítěte v MŠ
 1. hra, citová podpora, bezpečí, jistota, ocenění, zvyšování sebejistoty a pocitu vlastní hodnoty
 2. pozorování, nabývání zkušeností, dovedností znalostí,
 3. estetické prožitky, záliby
 4. vnímání samo sebe a okolí
 5. spontánní vyjadřování vlastních pocitů
Podmínky pro klidnou atmosféru
 1. přátelství, spokojenost, důvěra čestnost, bezpečnost, povzbuzení, pochvala, tolerance,trpělivost, správný režim
Nahoru
 

Programy rozvoje Mateřské školy

Spolupráce se základní školou
 1. návštěva učitelky mateřské školy v základní škole
 2. sjednocení práce pro lepší přestup z MŠ do ZŠ
 3. požadavky ZŠ na MŠ
 4. návštěva dětí MŠ v ZŠ
 5. účast předškolních dětí ve vyučovací hodině v ZŠ
 6. výroba dárků pro děti v ZŠ
 7. seznámení se s prostředím ZŠ -prohlídka budovy - družiny, tříd, jídelny , kroužků, seznámení se s jejich činností
Spolupráce se ZUŠ
 1. seznámení dětí s hudebními nástroji
 2. konzultace s učitelkou ZUŠ - doporučení žáků
 3. osvěta mezi rodiči
Kulturní akce
 1. návštěva kin - dětských představení
 2. návštěva divadelních, loutkových představení
 3. podle možnosti návštěva výstav a kulturních památek (Helfštýn)
Spolupráce s veřejností
 1. návštěva Hasičského sboru v Přerově - seznamování se s prací, technikou, význam
 2. návštěva ČSD - seznámit se s prací zaměstnanců
 3. návštěva DDM v Přerově - základy dopravní výchovy, dopravní hřiště
Ozdravné a sportovní pobyty
 1. větrání místností
 2. dbát na vhodné oblékání dětí
 3. dodržovat pobyt dětí venku - v létě v horkých dnech i v zimě přizpůsobit režim dne
 4. udržovat čistotu, dostatečná dezinfekce hraček, tříd, soc. zařízení
 5. zařazovat pěší výlety do okolí
 6. při pobytu venku zařazovat pohybové hry, hra pro rozvoj dětské obratnosti, dovednosti a zručnosti
 7. otužování
 8. kurzy plavání
Nahoru
 

Historie Mateřské školy

Provoz MŠ byl zahájen v roce 1956 založením JZD. Při JZD byl zřízen v době špičkových zemědělských prací zemědělský útulek, ve kterém o děti zaměstnaných žen pečovaly pěstounky. I když nebyly kvalifikované učitelky, byly vybrány z řad maminek, dětem se plně věnovaly a děti do útulku velmi rády chodily.

Mateřská škola byla vybudována svépomocí sušických občanů pod patronátem OSP Přerov. Otevřena byla 1.8.1967. Ředitelkou byla jmenována Jarmila Friesová z Přerova. Do mateřské školy bylo zapsáno 28 dětí. V zimním období byl provoz od 7.00 hodin do 16.30 hodin. Pět dětí dojíždělo z Oldřichova. K mateřské škole příslušela jedna třída, jídelna, šatna, chodba, umývárna a menší dvorek. Na vybavení školy a hračky přispívali rodiče měsíčně částkou 5,- Kč. Děti se účastnily veřejných vystoupení pro rodiče (vánoční besídky, MDŽ, v červnu děti slavily „Dětský den“). Na závěr školního roku si odnesly vysvědčení a sladké drobnosti. Od roku 1977 se začaly dovážet do mateřské školy obědy z Radslavic, do té doby děti chodily na oběd domů.

1.dubna 1976 bylo zřízeno druhé oddělení. Výdaje při zřizování financoval n.p. Meopta Přerov. V této době byla také otevřena vlastní jídelna. Provoz mateřské školy byl od 6.30 hodin do 15.30 hodin. Mateřskou školu navštěvovalo 68 dětí, z toho polovina byla zaměstnanců n.p. Meopta Přerov. Učitelky dovážely a odvážely děti z Přerova autobusem. V roce 1983 převzala funkci ředitelky p. Jana Kvasnicová z Přerova. V roce 1984 - 1985 byla zahájena rekonstrukce školy. Byly vyměněny podlahové krytiny, dveře, opravena sociální zařízení, přestavěna šatna pro učitelky. Byla provedena výměna střechy a udělána nová fasáda celé budovy i jídelny.

Od 1.září 1989 je mateřská škola jednotřídní, druhá třída se ovšem nezrušila, ale po dohodě zde byla umístěna na přechodnou dobu mateřská škola z Pavlovic, po dobu rekonstrukce jejich MŠ. V roce 1992 se obec Sušice osamostatnila a starostou obce byl zvolen pan Zdeněk Matyáš. Pan starosta se velmi zasloužil o celkový vzhled i provoz MŠ. Snažil se mateřskou školu podporovat a modernizovat. Byla provedena celková rekonstrukce budovy mateřské školy, izolace, zavedeno plynové vytápění, nová fasáda a modernizace vybavení školy i školní jídelny. V listopadu 2002 byl zvolen starostou pan Josef Krátký. V roce 2003 bylo před MŠ a obecním úřadem zbudováno parkoviště , byla obložena a zmodernizována šatna dětí.

V červnu 2001 odešla do starobního důchodu p. ředitelka Jana Kvasnicová a do doby konkurzu byla pověřena řízením mateřské školy p. ředitelka Karla Richterová z Přerova. Po konkurzu 1.února 2002 byla do funkce ředitelky mateřské školy jmenována Hana Podmolíková z Oldřichova. Od 1.1.2003 je Mateřská škola v Sušicích, na základě novely zákona 564/1990Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, vedena jako právní subjekt. Zřizovatelem je Obecní úřad Sušice.

Nyní je mateřská škola stále jednotřídní. V oddělení je zapsáno kolem 17 dětí, které docházejí ze Sušic, dojíždějí z Oldřichova a Nových Dvorů. O děti se starají dvě učitelky, školnice a kuchařka. Provoz mateřské školy začíná v 6.45 hodin a končí v 15.00 hodin.

Nahoru


  
© 2019, Sušice u Přerova