Myslivecké sdružení Sušice

Myslivecké sdružení v Sušicích se zaměřuje hlavně na udržení stavů všech druhů zvěře, odchov kachen a bažantů, výsadbu remízů, údržbu všech mysliveckých zařízení, zimní přikrmování, zajišťování krmné základny, kulturních akcí v rámci obce a výchovu nových členů.

V roce 2006 přišli do MS po složení zkoušek tito občané:
ing. Tabery Vladimír, Holešínský Ladislav, Šromota Tomáš, Šromotová Romana

  

Počátky myslivosti v Sušicích

Do roku 1908 užívali polovinu katastru hraběnka Antonie Althanova z Lipníka a druhou baron Alfred Skene z Pavlovic. V roce 1908 se domluvili p. Leonard Nevtípil - Sušice č. 19 - tehdejší starosta obce a p. Josef Šromota, mlynář kudlovský, že si pronajmou obecní honitbu sami. Nebylo to lehké. Potíže činily obě vrchnosti i c.k. úřady. Po dlouhém jednání tito dva tvrdohlavci prosadili své. Podmínky, na které museli přistoupit byly:

  1. část katastru zvanou Kudlovsko a Podluží ponechat v užívání hraběnce Althanové a část Škařince baronu Skenemu.
  2. na c.k. hejtmanství složit ,,vadium,, 500 rýnských
  3. opatřit pět majetných ručitelů a těmi se stali:

Do spolku pak přibrali místního nadučitele p. Karla Obrtela

Tak začala dnem 1.9.1908 éra Mysliveckého spolku Sušice. Zvěře bylo tehdy dostatek. Koroptve, křepelky, králíci se čítaly na stovky kusů. Pouze bažant byl vzácností. Srnčí zvěře bylo kolem 20 ks.

V roce 1914 zemřeli na tyfus p. Alois Pospišilík a Valentin Nevřela. Na jejich místa nastoupili p. Richard Složil z č. 8 a Antonín Dostálík z č. 17 (chalupník). Dále přistoupili Josef Novák z č. 18, František Kolář a Metoděj Hradil z č. 39. Těchto 11 občanů drželo honitbu do r. 1920. Po 1. světové válce vzrostl zájem o honitbu. Proto Leonard Nevtípil si pro sebe nechal část oldřichovského katastru a zbytek celého katastru přenechal mladé myslivecké společnosti, vedené p. Metodějem Hradilem z č. 36. V tuto dobu padly závazky k baronu Skenemu a hraběnce Althanové. Po smrti Leonarda Nevtípila se stal celý katastr Sušice - Oldřichov jednou nedělitelnou honitbou.

V roce 1920 přistoupili do MS: Antonín Skopal, František Janda, František Dlouhý z č. 28, Alois Tihelka, Arnošt Hradil č. 35, Metoděj Hradil č. 36, František Nevtípil č. 37, Alois Jemelka č. 38, Bedřich Vinkler, František Jemelka a z Oldřichova Josef Koutný, Josef Chrobák a Osvald Tihelka. Po r. 1926 pak František Matyáš. Po roce 1928 vedl myslivost p. Metoděj Hradil z č. 36, po jeho smrti v roce 1937 pak František Matyáš. Do začátku II. sv. války někteří členové zemřeli a na jejich místa byli přijati: Dostalík Oldřich a Antonín, Nevtípil Václav, Přikryl Arnošt, Petráš Ladislav a Hradil Alois. Výměra honitby tehdy činila cca 630 ha. Zvěře bylo stále dostatek. Zajíců se lovilo asi 200 kusů, srnčího 12 ks, koroptví několik set kusů a divoký králík se lovil na potkání jako škodná. Bažant byl vzácností. Všechny akce MS byly společenskou událostí. V průběhu II. světové války byla činnost omezena na samotné sólové akce. V roce 1945 vychází zákon o myslivosti č. 225/1947 Sb. Dle tohoto zákona je právo myslivosti vázáno i nadále na vlastnictví honebních pozemků.


Myslivost v Sušicích v letech 1946 - 1980

V roce 1948 došlo k olitickým změnám a na 41 let se dostala k moci KSČ. Následovala socializace vesnice. Politicky nespolehlivým a velkým rolníkům byly odejmuty lovecké zbraně a následovalo vyloučení z MS. Po založení JZD v roce 1956 docházelo postupně k velkoplošnému hospodaření, nastupovala čím dál větší mechanizace, nekontrolované hnojení umělými hnojivy, používání různých postřiků. Tyto zásahy měly po několika letech za následek úbytek drobné zvěře, hlavně koroptví. V roce 1950 byla členská základna následující:

Předseda:Dostálík AntonínSušice
Pokladník:Kotík JaroslavOldřichov
Mysl. hospodář:Matyáš FrantišekSušice
Členové:Dostalík Oldřich, Přikryl Arnošt, Vinkler Bohumil, Složil Miroslav, Tihelka Oldřich, Skopal Antonín, Nevtípil Václav, učitel Chrapek, Chrobák Josef a Caletka Alois (14 členů)

V roce 1953 byl zvolen mysliveckým hospodářem p. Antonín Skopal ml. a funkci vykonával až do smrti v r. 1978. V této době odešli z MS: Složil Miroslav, Přikryl Arnošt, Matyáš František, Makovička Jan, Hradil Arnošt a Petráš Ladislav. Nově přišli: Pilný Josef, Jemelka Karel, Jemelík Jaroslav a Jemelík František. Odlov zvěře v roce 1953: Zajíc 281 ks, koroptev 353 ks, bažant 148 ks, srnčí 6 ks.

V roce 1962 vyšel nový zákon o myslivosti č. 23/1962 Sb., který byl zákonem poslušným KSČ ve všech směrech. Vlastnické vztahy byly zrušeny a právo myslivosti příslušelo výhradně organizacím JZD, státní Statky a Lesům ČSSR. Výměra nesměla činit méně než 500 ha. V tuto dobu činila výměra honitby 632 ha a MS mělo 14 členů. Zákon upravoval i skladbu členů a museli být přijati i členové z měst. V Sušicích byli tenkrát čtyři. Po roce 1962 byly stavy zvěře ještě dobré. Koroptve se sice vytratily, zato stavy bažantů byly obrovské. V roce 1972 byl vrchol, kdy bylo sloveno 720 ks bažantů a odchyceno 160 slepic do Interlovu Přerov. Z MS postupně odcházeli: Vinkler Vlastimil, Jemelík Jan, Jemelka Karel a Dostálík Oldřich. Do sdružení naopak přišli Dostálík Václav, Duda Eduard, Holý Jiří, Ing. Pospišilík, Ing. Skopal Vladimír a v r. 1978 poslední Podmolík Ladislav.

Zánik MS Sušice 1981 - 1992

V roce 1980 proběhla integrace honiteb, což znamenalo vytvoření honiteb o výměrách 1500 - 4000 ha. Při tomto procesu bylo zrušeno mnoho MS, mezi nimi i MS Sušice. Hranice nových MS byly nařízené, často vedly po silnicích přes vesnice a nebylo odvolání. Tolik nepřátelství a zloby nepřinesla snad ani socializace vesnic. Z našeho MS se staly dva celky: MS Pavlovice s výměrou 2089 ha, do kterého odešli Jemelík František, Duda Eduard, Holý Jiří, Hrabal Ladislav, Dostálík Václav a Dostálík Karel. MS Osek nad Bečvou s výměrou 3195 ha a tam odešli Nevtípil Václav, Dlouhý Josef, Ing. Skopal Vladimír, Podmolík Ladislav, Kotík Jaroslav starší a Ing. Pospišilík Oldřich.

Myslivost po roce 1989 - návrat

Po zrušení totalitní moci vyšel nový zákon o myslivosti č. 512/1992 Sb. a honitby byly ustaveny na základě vlastnických práv. Byla tvořena honební společenstva a honitby se tvořily buď společenstevní, nebo soukromé. Nový zákon zrušil integrační seskupení a dal šanci ustavení původních MS. Toho využili i myslivci ze Sušic a dne 25.10.1992 vystoupili z MS Pavlovice a Osek a znovu vrátili myslivost do Sušic. Na členské schůzi byl zvolen přípravný výbor:

Zmocněnec:Ing. Skopal Vladimír
Členové výboru:Ing. Kretek František, Duda Eduard a Dostálík Václav

V tento den bylo schváleno ustanovení o Mysliveckém spolku Sušice. Současně bylo ustanoveno Honební společenstvo Sušice. Do jeho představenstva byli zvoleni: Matyáš Zdeněk, Bouchal Zdeněk, Ing. Holešínský Pavel, Pospišilík Vladimír, Jemelka Bohumil, Šromota Josef, Ing. Kretek František, Ing. Skopal Vladimír, Dlouhý Josef, Duda Eduard a Dostálík Karel. Za Oldřichov: Složil Jiří, Petráš Rostislav a Knotek Jiří. Statutárními zástupci byli zvoleni:

Předseda:Matyáš Zdeněk
Místopředseda:Ing. Kretek František
Jednatel:Ing. Skopal Vladimír
Finanční hospodář:Ing. Holešínský Pavel
Revizor:Pospišilík Vladimír

Dne 18.3.1993 na ustavující schůzi MS byli zvoleni do funkcí tito členové:

Předseda:Ing. Kretek František
Místopředseda:Dostálík Václav
Myslivecký hospodář:Duda Eduard
Jednatel:Ing. Skopal Vladimír
Finanční hospodář:Petráš Rostislav
Přísežné stráže:Jemelík František a Pospišilík Libor
Členové MS:Dostálík Karel, Bařina Svatopluk a Ondrušek Libor
Revizor:Dlouhý Josef

V tuto dobu mělo MS 11 členů a od roku 1995 přibyli Huňka Pavel a Podmolík Ladislav, kteří se vrátili z MS Osek. Honitba měla výměru 650 ha. Stavy drobné zvěře měly nadále klesající tendenci a v honitbě bylo uloveno i několik kusů prasete divokého. Myslivecké sdružení se zaměřilo i na odchov divokých kachen, kterých se vypouští do lokality Stará Bečva 300 - 600 ks ročně.

V roce 1999 byl přijat nový člen p. Jan Kašpar, 2.6.2001 zemřel Ing. Vladimír Skopal a následně 2.6.2001 p. Josef Dlouhý. V tomto roce končila 10-tiletá nájemní smlouva, která se musela obnovit dle zákona č. 449/2001 Sb. a dát do souladu s tímto zákonem, což se stalo odesláním veškeré agendy 1.3.2003 na MÚ Přerov. Ten pak 12.3.2003 vydal rozhodnutí, že honitba je v souladu se zákonem o myslivosti a mění a doplňuje rozhodnutí ze 14.9.1995 takto:

1.      celková výměra společenstevní honitby činí 699 ha oproti staré výměře 650 ha
2.      byly upraveny hranice honitby v části Topolík
3.      určeny jakostní třídy pro zvěř drobnou a srnčí takto:
            srnčí 6 - 31 kusů
            zajíc 34 -61 kusů
            bažant 31 - 68 kusů
4.      určeny dvě myslivecké stráže se statutem veřejného činitele:
            Libor Pospišilík a Ladislav Podmolík
5.      obnoven a doplněn výbor Honebního společenstva Sušice
6.      funkce v MS zůstávají jako v období minulém:

Předseda:Ing. Kretek František
Místopředseda:Dostálík Václav
Myslivecký hospodář:Duda Eduard
Jednatel:Kašpar Jan
Finanční hospodář:Petráš Rostislav
Revizor:Bařina Svatopluk


  
© 2019, Sušice u Přerova